Beeld & Poëzie / 28.06.23

Vergankelijkheidswake 2e versie

Fiona Glen, Miek Zwamborn


Vergankelijkheidswake — Fiona Glen Guarding Transience — Fiona Glen

telkensweer againandagain
geslingerd in de lege greep van de zwaartekracht swung in gravity’s empty sling
sterren en planeten kuis uiteen door gewicht en afstand are stars and planets held chastely apart by weight and distance
aangelijnde schepsels leash-bound creatures
draaien rond assen als mensen verrukt spin on axes like people in ecstasies
...
polen zijn de puntige tenen van kosmische lichamen poles are the pointed toes of cosmic bodies
dansend wiel van louter toeval dancing wheel of happenstance – chance
...
hier heersen zon en maan over gelijke tijdspaleizen here, the sun and moon preside over equal palaces of time
en de zon waart warm door elk huis and the sun warms kind through every house
en de zon heeft cycli die in haar huid zwemmen and the sun has cycles swimming in its skin
gelijk licht: gelijk donker: gelijk licht equal light: equal dark: equal light
...
meer dan het moment, haar eb en vloed more than the instant, its ebb and flow
op een dikke wolk zeewier, oerbron van liefde on a thick waft of seaweed, the wellspring of love
...
we werden opgetild, dwars door de voorbijtrekkende we were lifted through the drift
nomaden – fytoplankton, zwervelingen of nomads – phytoplankton, the wandering ones
wereldbouwers makers of worlds
de grote gebeurtenis, dat waren deze micro-wieren te samen together and tiny, they were the great event
die heilzame zuurstof in woeste ammoniak ademden breathing oxygen’s wealth into a storm of ammonia
die oranje luchten blauw kleurden, levenloze zeeën in beweging brachten tinting orange skies blue and lifeless seas rich with movement
silica naait zich in punten en naden om silica stitches into points and seams to
volop voeding te schenken pour out nourishment
micrometer-dunne naalden aan de basis van al onze levensvormen micrometre-thin pins running under all our forms of beingradiale symmetrie brengt een zonne-evenwicht tot bloei radial symmetry blooms a sun-like balance in these
in deze parels van exquise informatie pearls of exquisite information
op drift in het schuimige tij adrift in the brothy tide
. micro . tempels van haarfijne glas-in-lood gemmen . tiny . temples of fine-spun stained-glass gemstonest
knisperend, zo nieuw en groen so new and green they crackle
geregen juwelen, honingraat-halo’s jewelled chains, honeycomb haloes
van hemelse chroma-energie of celestial chroma energy
...
*prismatisch* deze uitverkoren mysteries *prismatic* these chosen mysteries
splijten kristalkroost split crystal children
in zes dagen lichtleven into six days of light life
...
puur diafane transparantie, zweven ze door heel de fotische zone pure sheer pellucid, they bask all through the photic zone
en barsten: and burst:
lichtgevende zwermen oogloze schitteringen bioluminescing swarming gorgeous eyeless glitter
krioelende microscopische spiegelwereldvolop voeding te schenken teeming microscopic mirrorworld
van linten.waaiers.zigzags en sterren of ribbons.fans.zigzags and stars
een gravitas van gesponnen glas a gravitas of spun glass
blind voor eigen schoonheid blind to its beauty
goden onder micrografische helderheid gods under micrograph clarity
een overvloed die alsmaar blijft geven an abundance, giving and giving
het nooit stille moment, telkens weer the unstill moment, again and again
…….
rusteloze stabiliteit van zulke kostbare verstrengelingen restless stability of such precious entanglements
zulke kostbare verstrengelingen such precious entanglements
             zulke kostbare verstrengelingen              such precious entanglements
op koers navigated
met een zweepstaartzwiep with a whip tail whirl
tollen, spetteren en splijten: bruisende zeeschuimkus spin, spit and split: frothy kiss of sea foam fizzing
omhoog naar de vogels die op de coccolithofore geur trekken up to the birds steering flightpaths on the coccolithophore scent
die wolken vasthoudt om een hele aarde te koelen that traps clouds to cool a whole earth
...
ongezien, het is liefde, gegeven en tevens ontvangen unseen, it is love, both given and received
als een aai van lucht op de tong, oppervlakte gevoelig as an air’s touch on the tongue, surface sensitive
zo vitaal als het licht as vital as the light
zo vitaal *als het licht* as vital *as the light*
        als het licht         as the light

met de zon warm warend door ieder huis with the sun warming kind through every house
je hele wezen dankbaar in bloei gebracht with the thanks of your whole organism
door zwiepende kelpwouden blooming to the thrash of kelp forests
en de miljoenen-tellende and the million-strong
pelgrimstocht naar het maanglanzende oppervlak pilgrimage to the moon-silked surface
levend, uitdijend dwelling and swelling
innig met elkaar doordrenkt intimate, immersed in each otherovervloedige geesten waaien van sahara tot amazone abundant ghosts blow from sahara to amazon
voeden regenwouden met de hoop van groene feeding rainforests with the hope of green
microscopische lichamen zacht neergelegd op onbezette grond microscopic bodies laid softly down on empty ground
microscopische lichamen zacht neerdwarrelend microscopic bodies drifting softly
door steeds donkerder water down through darkening water
onzichtbare sneeuw van glazen knekelval invisible snow of falling glass bones
hun hiernamaals vormt een kalkbed, een halve mijl troost, their afterlife foms a chalky bed, half a mile of balm,
een zijden brij die een zee van ellende kalm opzuigt: a silken slush quietly drinking in a sea of pains
de overmaat aan zuur van een atmosfeer in brand door verloren fossielen mopping up the acid overspill of an atmosphere burning with lost fossils
temperend is hun kalkrijke wieg, stabiel het water calming is their calciate cradle and stable the water
en uit hun hemelse korrels ontstaan stralende kliffen and their heavenly grains build cliffs of brightness
...
badend in levende miljoenen, bathed in living millions,
gelikte dieren, ruggen glimmend door zeenat, slick animals with spines glossed by saltwater
broeden uit in convulsies en clusters hatch as a jitter and cluster
ieder een nieuwe missie die zich blindelings ontvouwt each a fresh mission unfurling blindly
in deze onophoudelijke bruis die wij zijn in this brimming ongoing that is us
onuitgesproken als een getij unspoken as a tide
...
in expansieve spanning in expansive suspense
worden we verzorgd door geesten zo licht als geloof we are tended by spirits as light as belief
....
constellaties drijven in oneindige poelen en fortuna vliegt geblinddoekt constellations float in infinity pools and fortuna flies blindfolded
op onze sfeer van tuimelende overvloed on our sphere of tumbling plenty
...
onder oceanen van oceanen van sterren under oceans of oceans of stars
schuift de kust vooruit en weer terug als behoedzame jager of vrijer the coast advances and retreats like a cautious hunter or a suitor
spreekt in ziltige geschenken speaking in silted gifts
flirt met de zee wiens schurende tong courting the sea whose abrasive tongue is a
een gesis van witte ruis en magnesium beloften is fizz of white noise and magnesium promises
....
hoor de stenen knisperen aan gene zijde van de baai hear the stones across the bay crackle
door het trage, trekkende verlangen van een berg with the slow desire of a mountain’s pull
...alle licht is heilig all light is holy
zo zingen de stigmata die verschroeid zijn in sing the stigmata burned into the
getijden van gewaarwordingsnuances met het zachte machineoog tides of shades of sensing with the machine’s soft eye
zoals de golven die over elkaar heen rimpelen like the waves that crumple over each other
zich ongelijk herhalend honderd keer per uur repeating unsimilar each hundred times an hour
of de vleugels organisch ruisend over een glazig bed or the wings rustling organic across a glassy bed
interpretatieve onvoorspelbare schoonheidn interpretive unpredictable beauty
zich te slapen leggend, emotieve beweging, telkensweer bedding down, emotive motion, againandagain
deze piek, dit dal van kleurkracht — this peak and trough of colour’s force —

akoestische blues acoustic blues
waar de zon warm waart door ieder huis where the sun warms kind through every house
alle lucide vertalingen tussen sterren all lucid translations between stars
en lichamen: deze tedere onmetelijkheid and bodies: this tender immensity
een sterrenstelsel, onze milde basis van stofjes a galaxy, our mild foundation of motes
de hoeders van ‘t leven the keepers of life
die opstijgen om zich aan het licht te laven rising up to feed on the light

vertaling Nigel Harle & Miek Zwamborn
Fiona Glen is een Schotse schrijver en kunstenaar die in 2020 afstudeerde aan het MA Writing programma van het Royal College of Art in London. Ze houdt van dingen die slijmen, kruipen en glibberen en gebruikt tekst als medium om te onderzoeken hoe mensen zichzelf begrijpen via andere soorten. Fiona publiceerde werk in ArtReview, Aesthetica, Tentacular en MAP Magazine. In December 2022 bracht ze samen met Nina Hanz bij HVTN Press Mycoglossia uit, een experimentele verkenning van paddenstoelen en sporen.

Meer van deze auteur

Miek Zwamborn is schrijver en beeldend kunstenaar. Sinds 2016 richt zij zich op een stuk Keltisch oerbos en de kustlijn van het Schotse eiland Mull waar zij de collectieve studieplek KNOCKvologan heeft opgericht. Haar essayistisch werk en poëzie verschijnen met regelmaat in literaire tijdschriften. Naast kunstenaarsboeken en romans publiceerde Miek de poëtische veldgids Wieren (Van Oorschot)dat werd vertaald naar het Engels, Duits en Italiaans. Onlangs verscheen Onderling, waarin ze de wildernis die haar omringt in kaart brengt.

Meer van deze auteur